News

ZORGRAAD LUIDT NOODKLOK

Per 1 juni 2017 grote groepen kinderen en 60+ onverzekerd

Bij de Zorgraad is grote ongerustheid ontstaan over de afwijzing door het SZF van kinderen van 0-16 jaar en ouderen van 60+ om in aanmerking te komen voor de premie betaald door de overheid voor de basiszorgverzekering.

Volgens artikel 7 lid 3 van de Wet Nationale Basiszorgverzekering kan de Raad van Ministers bepalen voor welke groepen of categorieën de premie wordt betaald door de overheid.
Bij Raadsbesluit is door de regering  in 2013 toen vastgesteld dat de premie voor alle kinderen tussen 0-16 jaar en alle ouderen van 60+ door de overheid betaald wordt.

Deze speciale groep, die eerder was ondergebracht bij verzekeringsmaatschappij Self Reliance, is per 1 juni 2016 overgeheveld naar het  SZF.

Echter worden nu verlengings (en nieuwe) aanvragen voor de basiszorgverzekering voor kinderen door het SZF geweigerd op grond van het feit dat een der ouders in loondienst is, ongeacht de hoogte van het loon of de grootte van het gezin.

Hierdoor dreigen velen nu onverzekerd te raken, waarbij voorbijgegaan wordt aan het doel van de Wet, n.l. dat elke burger verzekerd is.

De Zorgraad wijst erop dat indien de regering besluit (of heeft besloten) de groepen of categorieën waarvoor zij de premie betaalt te wijzigen, dit middels een raadsbesluit gepubliceerd zou moeten worden. Hierbij zouden duidelijke criteria moeten worden vastgesteld.

Screening door het SZF zoals die nu plaatsvindt, is niet correct en leidt tot onrust en onzekerheid onder grote groepen van mensen.

Volgens de Wet dient de werkgever 50% van de premie, uitsluitend voor de werknemer zelf, te betalen. De bijkomende premiekosten voor de verzekering van de kinderen van een werknemer in loondienst, komen nu dus voor 100% op rekening van de werknemer.

Read more...

Uitvoeringsorgaan Basiszorg biedt de zorgconsument een helpende hand

Per 1 december 2016 vindt een laatste verschuiving plaats in het zorgveld en vindt de overheveling van alle door de Overheid betaalde zorgverzekeringen naar het Staatsziekenfonds (SZF) plaats. Dit wil zeggen dat de groepen 0 t/m 16 jaar, studenten (17 t/m 25 jaar), 60 plussers, zwangeren, personen met een geestelijke of lichamelijke beperking alsmede onvermogenden, voor hun zorgverzekering terecht moeten bij het SZF.

Consumenten behartiging

Zoals in de Wet Nationale Basiszorgverzekering is bepaald moet iedere ingezetene minimaal voorzien zijn van een basiszorgverzekering. Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg (UO Basiszorg) is belast met de uitvoering van de Wet en ziet er daarom op toe, dat de toegankelijkheid tot deze voorziening in gelijke mate aan iedere Surinamer geboden wordt. Het UO Basiszorg maakt zich vooralsnog zorgen over o.a. de ongelijke behandeling van verzekerden. Het is immers niet uitgesloten dat verzekerden bijvoorbeeld geconfronteerd worden met onnodig aantal extra ligdagen, verminderde toegankelijkheid tot medicamenten, discriminatie vanwege de soort verzekering etc. De invoering

van deze Wet had ondermeer de bedoeling om de discriminatie en ongelijke behandeling van patienten weg te werken en de zorg zoveel mogelijk toegankelijk te maken. Als zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgconsument zijn wij ondanks enkele kinderziekten op de goede weg. Het UO Basiszorg spreekt de wens uit dat deze ingeslagen weg wordt behouden, waardoor wij als samenleving niet weer vervallen in de situatie van voorheen.

Indien een verzekerde toch een ongelijke behandeling of andere misverstanden constateert bij bijvoorbeeld een dienstverlener, werkgever of de verzekeringsmaatschappij, dan kan deze zich direct melden bij het UO Basiszorg. Een ieder (verzekerde, werkgever, werknemer, ook dienstverlener of zorgverzekeraar) kan bij het UO Basiszorg terecht met aandachtspunten, problemen of klachten. Uit hoofde van haar wettelijke taak om de belangen van de zorgconsument te behartigen, is het UO Basiszorg er om iedere verzekerde van dienst te zijn. Is een verzekerde niet tevreden met de aanpak van het UO Basiszorg of is er geen oplossing gevonden voor zijn/haar beklag bij dit orgaan, dan mag de verzekerde altijd in beroep gaan bij de Zorgraad.

Voor meer informatie over de Wet Nationale Basiszorgverzekering en voor het doorgeven van uw klachten, aandachtspunten of problemen, kunt u contact opnemen met het Uitvoeringsorgaan Basiszorg. Dit kan op het nummer 426011 / 521456 of u kunt langslopen aan de Henk Arronstraat 108. Emailadres: info@basiszorg.sr.

Read more...