Monthly Archives - October 2015

Training voor Sozavo medewerkers

In een samenwerking tussen het Uitvoeringsorgaan basiszorg en het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) is er op 8 en 9 oktober een training georganiseerd voor enkele medewerkers. Het doel van deze training is om hen meer informatie te verschaffen over de Wet Nationale Basiszorgverzekering en de medewerkers de tools mee te geven bij het nemen van een intake van personen die zich aanmelden als onvermogenden.

Degenen die zich aanmelden als onvermogende kunnen na onderzoek in aanmerking komen voor een basiszorgverzekering, waarvan de premie wordt betaald door de overheid.

Volgens de Wet Nationale Basiszorgverzekering is iedereen zelf verantwoordelijk voor de financiering van zijn / haar gezondheidszorg, waarbij iedere ingezetene een basiszorgverzekering moet hebben en de maandelijkse premie zelf moet betalen. De Regering heeft bij deze beleidskeuze enkele uitzonderingen gemaakt waarbij de overheid de premie betaalt voor kinderen t/m 16 jaar, 60 plussers en studenten 17 tot en met 25 jaar. Voor personen tussen 17 en 59 jaar die aangeven dat ze de premie niet zelf kunnen betalen is er een mogelijkheid dat zij zich aanmelden bij Sozavo. Er wordt daar een intake genomen waarna het Uitvoeringsorgaan onderzoek pleegt. Indien het onderzoek uitwijst dat de persoon werkelijk onvermogend is, dan krijgt de persoon al dan niet onder voorwaarde een verzekering betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Intussen is de wet Nationale Basiszorgverzekering op 9 oktober 2015 reeds een jaar in werking. Ondanks een aantal start problemen mag het succes wel worden benadrukt.

 

Read more...

Ondertekening overeenkomst Zorgvoorzieningenfonds

Ondertekening overeenkomst Zorgvoorzieningenfonds

Op woensdag 7 oktober jl. heeft de ondertekening van de overeenkomst tussen het Uitvoeringsorgaan basiszorg en de Stichting Surinaamse Volkskredietbank plaatsgevonden. Met deze overeenkomst heeft de VCBBank de opdracht gekregen van het uitvoeringsorgaan, om de financiële administratie van het Zorgvoorzieningenfonds uit te voeren. De direkteur van het Uitvoeringsorgaan, drs. Rachel Perri en de directeur van de VCBBank, drs. Percy Clenem, hebben dit contract ondertekend.

Het Zorgvoorzieningenfonds vloeit voort uit de Wet Nationale Basiszorgverzekering en is bij Staatsbesluit van 30 juni 2015 ingesteld. Het doel van dit fonds is om de zorgkosten te financieren die meer zijn dan de basiszorgverzekering dekt. Het fonds verstrekt leningen tegen 2% rente per jaar met een maximum looptijd van tien jaren. Voor informatie omtrent de voorwaarden van het fonds kan men terecht bij de VCBBank aan de Waterkant 104 en haar filialen.

Voor het Uitvoeringsorgaan is de ondertekening van deze overeenkomst een belangrijke mijlpaal, vooral vanwege het feit, dat 9 oktober 2015, de wet nationale basiszorgverzekering reeds een jaar in werking is. Intussen zijn meer dan 410.000 ingezetenen reeds verzekerd in ons land.

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg wil de gemeenschap nogmaals eraan herinneren dat iedere ingezetene volgens de wet verplicht is een basiszorgverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. De verzekerde is verplicht ervoor te zorgen dat de maandelijkse premie op tijd wordt betaald. Met de basiszorgverzekering is men gedekt tegen de hoge kosten van zorg indien men van de zorgdiensten gebruik moet maken.

Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt dan kan het Uitvoeringsorgaan volgend jaar hopelijk zeggen dat het doel van deze wet geslaagd is. De samenleving wordt gefeliciteerd met het 1 jarig bestaan van de Wet Nationale Basiszorgverzekering.

Read more...