Monthly Archives - December 2016

Uitvoeringsorgaan Basiszorg biedt de zorgconsument een helpende hand

Per 1 december 2016 vindt een laatste verschuiving plaats in het zorgveld en vindt de overheveling van alle door de Overheid betaalde zorgverzekeringen naar het Staatsziekenfonds (SZF) plaats. Dit wil zeggen dat de groepen 0 t/m 16 jaar, studenten (17 t/m 25 jaar), 60 plussers, zwangeren, personen met een geestelijke of lichamelijke beperking alsmede onvermogenden, voor hun zorgverzekering terecht moeten bij het SZF.

Consumenten behartiging

Zoals in de Wet Nationale Basiszorgverzekering is bepaald moet iedere ingezetene minimaal voorzien zijn van een basiszorgverzekering. Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg (UO Basiszorg) is belast met de uitvoering van de Wet en ziet er daarom op toe, dat de toegankelijkheid tot deze voorziening in gelijke mate aan iedere Surinamer geboden wordt. Het UO Basiszorg maakt zich vooralsnog zorgen over o.a. de ongelijke behandeling van verzekerden. Het is immers niet uitgesloten dat verzekerden bijvoorbeeld geconfronteerd worden met onnodig aantal extra ligdagen, verminderde toegankelijkheid tot medicamenten, discriminatie vanwege de soort verzekering etc. De invoering

van deze Wet had ondermeer de bedoeling om de discriminatie en ongelijke behandeling van patienten weg te werken en de zorg zoveel mogelijk toegankelijk te maken. Als zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgconsument zijn wij ondanks enkele kinderziekten op de goede weg. Het UO Basiszorg spreekt de wens uit dat deze ingeslagen weg wordt behouden, waardoor wij als samenleving niet weer vervallen in de situatie van voorheen.

Indien een verzekerde toch een ongelijke behandeling of andere misverstanden constateert bij bijvoorbeeld een dienstverlener, werkgever of de verzekeringsmaatschappij, dan kan deze zich direct melden bij het UO Basiszorg. Een ieder (verzekerde, werkgever, werknemer, ook dienstverlener of zorgverzekeraar) kan bij het UO Basiszorg terecht met aandachtspunten, problemen of klachten. Uit hoofde van haar wettelijke taak om de belangen van de zorgconsument te behartigen, is het UO Basiszorg er om iedere verzekerde van dienst te zijn. Is een verzekerde niet tevreden met de aanpak van het UO Basiszorg of is er geen oplossing gevonden voor zijn/haar beklag bij dit orgaan, dan mag de verzekerde altijd in beroep gaan bij de Zorgraad.

Voor meer informatie over de Wet Nationale Basiszorgverzekering en voor het doorgeven van uw klachten, aandachtspunten of problemen, kunt u contact opnemen met het Uitvoeringsorgaan Basiszorg. Dit kan op het nummer 426011 / 521456 of u kunt langslopen aan de Henk Arronstraat 108. Emailadres: info@basiszorg.sr.

Read more...