Monthly Archives - July 2016

Uitvoeringsorgaan Basiszorg en Zorgraad verzetten meer dan gemiddeld

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg en de Zorgraad zijn samen met de Wet Nationale Basiszorgverzekering in oktober 2014 in het leven geroepen. Deze organen zetten zich vanaf dat moment in op verschillende gebieden wat betreft de zorg. Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg (UO) heeft als belangrijkste taak het uitvoeren van de Wet Nationale Basiszorgverzekering. Consumentenbehartiging behoort tot 1 van de taken van het UO. Als een burger een ongelijke behandeling ervaart wat betreft de zorg, mag hij/zij zich meteen aanmelden bij het Uitvoeringsorgaan Basiszorg. Dit orgaan zorgt er ook voor dat de samenleving geïnformeerd wordt over haar taken maar ook de Wet Nationale Basiszorgverzekering. Dit doet het orgaan op dit moment via Sociale Media en verschillende radiostations door middel van haar radioprogramma. Het is voor het UO zeer belangrijk dat alle verwarring omtrent de wet en de taken van het orgaan en de Zorgraad duidelijk worden gesteld.

Verplichtingen verschillende partijen

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg en de Zorgraad pleiten voor een structurele aanpak van de zorg. Dit kan alleen als alle partijen zoals zorgverleners, verzekeringsmaatschappijen, de overheid maar ook de burgers hun zaken m.b.t. de zorg in orde hebben. Optimale zorg voor iedereen kan alleen worden gegarandeerd als alle actoren zowel hun financiële als zorgverplichtingen stipt naleven. Voor beide organen is het een grote uitdaging om haar taken op een effectieve manier uit te voeren. Zij zijn namelijk ook afhankelijk van verschillende belangengroepen die hun verplichtingen zoals in de Wet Nationale Basiszorgverzekering staat, dienen na te komen. Maar met de beschikbare middelen en mogelijkheden is een start gemaakt in het structureren van de zorg en zijn reeds bevredigende resultaten geboekt.

Het regelen van de zorg belangrijk voor verzekerden

Verzekerden krijgen pas de zorg die ze verdienen als er structuur gebracht wordt in het geheel. Dit betreft onder andere het transparant maken van de zorgadministratie en financiele structuur, rekenmodellen vaststellen, dataverzameling en efficient gebruiken van de zorgdiensten. Het is zeer belangrijk dat deze zaken goed worden geregeld, waardoor de verzekerde de zekerheid heeft dat die kan beschikken over goede en kwalitatieve zorg. Daardoor wordt ervoor gezorgd dat verzekerden geen contante betalingen doen bij zorgverleners, dat medicamenten en reagentie voor labonderzoeken altijd beschikbaar zijn, verpleegkundigen ter beschikking zijn en nog veel meer. Wordt de zorg goed gestructureerd dan zullen er ook minder inefficiënties zijn en blijft er hierdoor meer geld over om te investeren in de zorg.

Het bredere publiek maakt gebruik van de Zorgraad

De Zorgraad heeft in de afgelopen periode veel tijd geinvesteerd in consulterende gesprekken met de belangrijkste stakeholders zoals de Nationale Ziekenhuis Raad, Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen, Vereniging van Medici Suriname, Vereniging van Apothekers, de Nationale Assemblee en de Regering. De Zorgraad heeft conform de wet reeds 3 openbare vergaderingen georganiseerd waar burgers en overige stakeholders in alle openheid met elkaar kunnen discussieren. In het kader van het toezicht op en de handhaving van de Wet heeft de Zorgraad staatsbesluiten voorbereid en aangeboden aan de Regering en is daarnaast regelmatig adviserend geweest naar de Regering toe. Als beroepsinstantie zijn vele gevallen voorgelegd z.a. het opnemen van thuiszorg, disputen tussen werkgevers en werknemers. Als bemidddelaar heeft de Zorgraad een oplossing kunnen brengen in de complexe vraagstukken van dispuutfacturen en het vaststellen van ligdagtarieven tussen Survam en NZR. De volgende openbare vergadering is op 20 augustus 2016.

Read more...