Vragen

Vragen omtrent De Basiszorgverzekering


Deze wet is bedoeld om een verplichte Basiszorgverzekering in te voeren voor alle ingezetenen dus ook voor buitenlanders die in Suriname wonen.

 • De overheid is verantwoordelijk voor de openbare gezondheidszorg in het land.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor de financiering van de kosten van zijn persoonlijke gezondheidszorg.
 • Het is een verplichte basisverzekering voor iedere ingezetene (art. 4 lid 1); iedereen die in Suriname woont is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten.
 • Iedereen is premie verschuldigd (art. 7); iedereen moet betalen voor de basiszorgverzekering.
 • De wet kent een acceptatieplicht voor de zorgverzekeraar (art. 11); niemand mag geweigerd worden door de zorgverzekeringsmaatschappijen.
 • De wet geeft recht op basiszorgvoorzieningen (art. 6); de wet heeft geregeld dat er geen discriminatie is en dat iedereen gelijke rechten heeft op basis gezondheidszorg.
 • De wet voorziet in financieringsmogelijkheden (art. 5); er is voorzien in een fonds dat de mogelijkheid biedt voor financiering van bijkomende zorgkosten.

Premie is het bedrag dat maandelijks moet worden betaald voor de basiszorgverzekering.

Ten eerste is iedereen verplicht premie te betalen. De wet heeft voorzien in een maximale premie die per maand moet worden betaald. Deze maandelijkse premie is verdeeld over vier leeftijdscategorieën:

 • 0 t/m 16 jaar SRD 55
 • 17 t/m 20 jaar SRD 75
 • 21 t/m 59 jaar SRD 165
 • 60 jaar en ouder SRD 240

Kinderen van 0 t/m 16 jaar en zestigplussers met de Surinaamse nationaliteit zijn vrijgesteld van het betalen van premie. Deze premie wordt door de overheid betaald.

Deze groep, de zogenoemde onvermogenden, kan in aanmerking komen voor overheidssteun voor de betaling van de premie. Dit nadat uit grondig onderzoek is komen vast te staan dat zij inderdaad niet in staat zijn de premie te betalen (art. 7 lid 10).

Elke zorgverzekeraar is verplicht om iedere ingezetene die zich aanmeldt voor een basiszorgverzekering te accepteren (acceptatieplicht) (art. 11 lid 1). De zorgverzekeraar is verplicht om een verzekeringnemer als er geen premie wordt betaald daarvan onmiddelijk in kennis te stellen en dit te melden aan de werkgever en het *Uitvoeringsorgaan (*art. 15).

De wet heeft ervoor gezorgd dat de verzekerde, ongeacht wat is opgenomen in de zorgverzekeringspolis, nog gedurende 3 maanden na het uitblijven van de premiebetaling verzekerd blijft (art. 7 lid 8). De achterstallige premie blijft echter verschuldigd.

Op 9 oktober 2014.

Iedere werkgever is verplicht om voor zijn werknemer een basiszorgverzekering af te sluiten, minimaal 50 % van de premie te betalen en de werknemer het overig deel (art.7 lid 6) en afspraken te maken over de inhouding van de premie (art. 8 lid 1). Bij beëindiging van de dienstbetrekking moet de werkgever dit binnen 1 maand doorgeven aan de zorgverzekeraar onder vermelding van welke datum af hij geen premie meer betaalt voor de werknemer (art. 8 lid 3).

Iedere werknemer is gehouden te controleren of de werkgever zijn verplichting tot inhouding en betaling van de premie nakomt (art. 9 lid 1). Indien een werknemer constateert dat de werkgever de premie niet heeft ingehouden en betaalt moet hij dat onmiddellijk melden aan de zorgverzekeraar en het Uitvoeringsorgaan (art. 9 lid 3).

Iedere zelfstandige is verplicht om voor zichzelf en zijn gezin een basiszorgverzekering af te sluiten (art. 10 lid 1). Het verzekeren van gezinsleden is verplicht indien zij elders nog niet verzekerd zijn. De zelfstandige is verplicht om binnen een maand nadat hij opgehouden is zelfstandig te werken, dit schriftelijk door te geven aan de zorgverzekeraar (art. 10 lid 3).

Dienstverleners zijn verplicht om alle diensten die door de basiszorgverzekering zijn gedekt aan de verzekerde te verlenen of aan te bieden (art. 12 lid 1). Als een dienstverlener vermoedt/vaststelt dat een ingezetene niet verzekerd is, is hij verplicht dit onmiddellijk te melden aan het Uitvoeringsorgaan (art. 12 lid 2). Iedere dienstverlener is verplicht om aan elke ingezetene die niet verzekerd is elke dienst die door de basiszorgverzekering is gedekt te verlenen, tenzij dit naar zijn oordeel niet dringend is (art. 12 lid 4). De dienstverlener is verplicht zich te houden aan de bij wet vastgestelde en voor zijn beroepsgroep geldende kwaliteitsnormen en zorgprotocollen (art. 12 lid 8).

Bij de inwerkingtreding van de wet wordt de Zorgraad ingesteld;

 • De Zorgraad is belast met Toezicht en Handhaving (art. 13).
 • De Zorgraad is beroepsinstantie (art. 20).
 • De Zorgraad is tevens adviesorgaan van de Regering (art. 13 lid 2).

De Zorgraad organiseert ten minste twee maal per jaar een openbare vergadering waarin het gevoerde beleid wordt besproken. Voor deze vergadering worden onder meer uitgenodigd de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel van de Raad van Ministers en belanghebbenden. De directeuren van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg wonen ambtshalve deze vergaderingen ook bij (art. 14 lid 4).

Het Uitvoeringsorgaan is bij de inwerkingtreding van de wet opgericht en belast met de uitvoering van de wet (art. 15). De taken van het Uitvoeringsorgaan zijn:

 • Registratie en controle
 • Verzamelen en analyseren van data
 • Consumentenbelangenbehartiging
 • Voorlichting en bevordering van bewustwording

Zij die zich hieraan schuldig maken, riskeren een boete van ten minste SRD 500 en ten hoogste SRD 100.000. Dit is vooral bedoeld als preventieve maatregel; om te voorkomen dat ingezetenen zich niet houden aan de verplichte basiszorgverzekering (art. 17 en 18).

Hen wordt de gelegenheid geboden hiertegen bezwaar aan te tekenen en in beroep te gaan bij de Zorgraad (art. 20) aan de Tokailaan #10 / hoek Eldoradolaan en te bereiken op (597) 521-457.

Vragen omtrent Wet Algemeen Pensioen


De wet is bedoeld om een verplichte Algemene pensioenregeling in te voeren, die recht geeft op pensioen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (art. 2).

Alle ingezetenen die werken in Suriname. 

Pensioenrechten worden vanaf de inwerkingtreding van de wet opgebouwd en hebben geenterugwerkende kracht naar een tijdstip gelegen voor de datum van inwerkingtreding (art. 2 lid 2).

Iedere werkgever is verplicht om na de inwerkingtreding van de wet de binnen het bedrijf geldende pensioenregeling ter toetsing voor te leggen aan de Pensioenraad. (art. 2 lid 3) De Pensioenraad geeft binnen dertig dagen een schriftelijk oordeel over het resultaat van de toetsing (art. lid 4).

60 Jaar.

Het recht op pensioen ontstaat als de deelnemer ten minste vijf (5) jaren premie heeft betaald (art. 3 lid 1).

De wet Algemeen Pensioen kent een minimum pensioenuitkering van SRD 300 per maand (art. 7 lid 8).

Het uitkeren van het pensioen vindt plaats bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. (art. 4 lid 1).

De hoogte van het pensioen wordt berekend over:

 • a. het aantal dienstjaren vóór of tot en met de pensioengerechtigde leeftijd waarover pensioenpremie is betaald  
 • b. vermenigvuldigd met twee procent en;
 • c. vermenigvuldigd met het gemiddelde loon over de laatste zestig maanden, waarover premie is betaald.(art. 7).

Premie is een maandelijks aan een pensioenfonds te betalen bedrag, bestemd voor de financiering van een pensioen.

De maandelijkse premie bedraagt 3% van de bijdrage grondslag.
(Bijvoorbeeld: over een maandloon van SRD 1.000 wordt 3% (SRD 30) gestort in het Algemeen Pensioenfonds). 

Vragen omtrent Wet Minimum Uurloon


Ja, omdat deze categorie de meest onbeschermde groep is en door deze wet zij nu beschermd wordt.

Voor de volgende sectoren of beroepsgroepen zijn de sectorale uurlonen alsvolgt vastgesteld.

 • Winkelbedrijven : 120% van het geldende minimum uurloon  
 • Horecabedrijven met meer dan 12 werknemers : 140 % van het geldende minimum uurloon  
 • Bewakingsbedrijven : 140 % van het geldende minimum uurloon 

Uitzondering : Voor buurtwinkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen en minder dan vier werknemers hebben, bedraagt het minimum uurloon SRD 4,29 ( per 1 januari 2015).

Het algemeen minimum uurloon van SRD 6,14 zal in drie fasen worden ingevoerd:

 • 1 januari 2015 :  SRD 4,29 per uur
 • 1 januari 2016 :  SRD 5,22 per uur
 • 1 januari 2017 :  SRD 6,14 per uur 

Voor de eerste keer is voor de vaststelling van het minimumuurloon uitgegaan van het door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) vastgestelde basisvoedingspakket van 2000 kilocalorieën per persoon per dag. Gecorrigeerd met de zogenaamde Engel coëfficiënt en gedeeld door 200 werkuren per maand op basis van een zes daagse werkweek is het minimumuurloon vastgesteld op SRD 6,14.

De wet is bedoeld om per 1 januari 2015 een Minimum Uurloon in te voeren om een minimuminkomen te garanderen voor iedereen die arbeid verricht of tegen betaling een dienst verleent.  

Het Hoofd der Arbeidsinspectie en andere door het wetboek van strafvordering aangewezen functionarissen.

Zij die zich hieraan schuldig maken, riskeren een boete van ten minste SRD 1.000 en ten hoogste SRD 100.000. 

Hierin is voorzien door een bezwaar mogelijkheid bij het Hoofd der Arbeidsinspectie. Vervolgens kan men bij de Minister in beroep. Het een en ander is met voldoende waarborgen omgeven. 

Op 1 januari 2015