Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg

Het Uitvoeringsorgaan bestaat uit een bestuur en een directie.

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het Uitvoeringsorgaan en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De Directeur is Mw. Drs. Virginia Djemesi.

Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden die door de Onderraad wordt voorgedragen.

De taken van het bestuur zijn:

  • het houden van toezicht op de uitvoering van de taken van de directie;
  • het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur, de onderdirecteuren alsmede het vaststellen van het directiereglement;
  • het verlenen van goedkeuring aan rechtshandelingen van de directie die het bedrag van vijfentwintigduizend Surinaamse Dollar te boven gaan;
  • het goedkeuren van de begroting;
  • het goedkeuren van kwartaalverslagen uiterlijk binnen zes weken na het verstrijken van het afgelopen kwartaal;
  • het aantrekken van de accountant;
  • het uiterlijk 15 april na het afgelopen jaar opstellen van het preadvies van het jaarverslag inclusief de jaarrekening ter goedkeuring aan de Onderraad

Het Uitvoeringsorgaan is een rechtspersoon en is gevestigd te Paramaribo, Tokailaan #10 (hoek Eldoradolaan).

De bestuursleden van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg zijn:

null

Soekhlal Pradeepkoemar

Voorzitter
null

Brown-Kortram Rebekka

Ondervoorzitter
null

Cabenda Caroline

Lid
null

Merswin Hortensia

Lid