Minimum Uurloon

De Wet Minimum uurloon is bedoeld om per 1 januari 2015 een ieder die arbeid verricht of tegen betaling een dienst verleent een minimum uurloon te garanderen.

Bij de vaststelling van het minimumuurloon is ervan uitgegaan dat mensen minimaal de boodschappen kunnen doen die in het basisvoedingspakket (Algemeen Bureau voor de Statistiek) voorkomen. Op basis hiervan is een berekening gemaakt die uitkomt op een minimum uurloon van SRD 6,14 per uur voor iedere arbeider.

Sectoraal uurloon voor sectoren of beroepsgroepen:

Voor de volgende sectoren of beroepsgroepen zijn de sectorale uurlonen over het jaar 2017 als volgt vastgesteld.

  • Winkelbedrijven: 120% van het geldende minimum uurloon = SRD 7,37
  • Horecabedrijven met meer dan 12 werknemers: 140% van het geldende minimum uurloon = SRD 8,60
  • Bewakingsbedrijven: 140% van het geldende minimum uurloon = SRD 8,60

Uitzondering: Voor buurtwinkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen en minder dan vier werknemers hebben, bedraagt het minimum uurloon SRD 6,14 (per 1 januari 2017). Ook zelfstandigen dienen zich aan dit minimumuurloon te houden. Het uurloon mag altijd meer zijn, maar nooit minder dan het bij wet vastgestelde.

Rekening houdend met alle partijen is er in overleg met onder andere de werkgevers en de vakbeweging afgestemd om dit uurloon in drie fases in te voeren.Algemene Informatie over het Ministerie van Arbeid

Het ministerie is verantwoordelijk voor werkgelegenheid, goede arbeidsverhoudingen , arbeidsbescherming, biodiversiteit, klimaatsverandering, het tegen gaan van vervuiling van het milieu, leefbaar houden van het land, stimuleren van innovatie en vernieuwingen in de productie.

Taakstelling van het ministerie

Het Ministerie van ATM draagt de verantwoordelijkheid en heeft de plicht inhoud te geven aan de taakstelling zoals vastgelegd is bij Staatsbesluit van 28 februari 2002 S.B. 2002 NO16. De verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de beleidsgebieden arbeid, technologische ontwikkeling en milieu houdt in dat het ministerie de alomvattende maatschappeliike (politieke, economische, sociale en culturele) betekenis van arbeid, technologie en milieu in het bredere kader van nationale en internationale mogelijkheden, perspectieven, wenselijkheden,verwachtingen, verdragen, eisen en verplichtingen moet plaatsen. Het gegeven dat arbeid, technologische ontwikkeling en milieu het leven op aarde beheersen en een belangrijke rol gaan vervullen “in het verloop en de mate van ons bestaan hier op aarde”, dwingt ons inventief en creatief in te spelen op continue en snelle veranderingen in deze en waar mogelijk, vooruit te zijn.

Het Hoofd der Arbeidsinspectie en andere door het wetboek van strafvordering aangewezen functionarissen zijn hiermee belast. Zij die zich hieraan schuldig maken, riskeren een boete van ten minste SRD 1.000 en ten hoogste SRD 100.000.