Author - Mireille de Getrouwe

Het Zorgvoorzieningen Fonds nader belicht

Het Uitvoeringsorgaan basiszorg verzekering heeft als taak de controle op de uitvoering van de basiszorgwet. In het kader van haar Voorlichtingsplan, dat een van de deeltaken is van het Uitvoeringsorgaan Basiszorgverzekering, is gebleken dat een toelichting op het Zorgvoorzieningen Fonds (ZVF) nodig is.

Wat is ZVF

Bij het instellen van de Wet Nationale Basiszorgverzekering vond de regering het noodzakelijk om voorzieningen te treffen voor kosten die niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Immers gaat het hier om een basiszorgverzekering, en geen totale ziektekostenverzekering. De regering besloot in 2015 het Zorgvoorzieningen Fonds hiervoor in te stellen, waar personen tegen een lage rente, geld kunnen lenen ter dekking van de kosten die niet gedekt worden.

Voor wie bestemd

Het kan gebeuren dat de basiszorgverzekering niet de totale kosten dekt van de medische behandeling of voorziening. Degenen die bijkomende zorg of voorzieningen nodig hebben, maar het geld niet direct bij de hand hebben, mogen een aanvraag indienen om te lenen uit het Zorgvoorzieningen Fonds. Personen die minstens een geldige basiszorgverzekering hebben, kunnen onder soepele voorwaarden lenen uit dit fonds.

Waar komt het geld vandaan

Iedere Zorgverzekeraar is bij wet verplicht om 3 % van de maandelijkse premie, die iedere verzekerde betaalt, te storten in het fonds. Vanaf de oprichting van het ZVF in 2015 ziet het Uitvoeringsorgaan Basiszorg er op toe dat de verzekeraars hun plichten nakomen.
Het Zorgvoorzieningen Fonds wordt beheerd door het Uitvoeringsorgaan Basiszorg en de verstrekking en administratie van de leningen geschiedt via de VCB Bank.

Wie heeft recht

Iedere burger, die beschikt over tenminste een basiszorgverzekering die afgesloten is bij een verzekeringsmaatschappij die de maandelijkse 3 % premie afdraagt in het fonds, mag gebruik maken van het fonds. Zij die bijvoorbeeld de eigen bijdrage van dure medicamenten, een dure operatie of achterstallige premie niet meteen kunnen betalen, kunnen te allen tijde naar de VCB Bank toe om te lenen uit het Zorgvoorzieningen Fonds.

Een van de belangrijkste voorwaarden bij de verstrekking van de lening is dat de aanvrager of familie in staat moet zijn de lening terug te betalen. Zo kan het Fonds blijven bestaan. U zal moeten aantonen dat u – of degene die daar borg voor staat – een  regelmatig inkomen heeft. Daarnaast moet een offerte of factuur van de dienstverlener worden overlegd.

Het bedrag kan tegen een zeer lage rente van 2 % per jaar worden geleend; de aflossing zal niet meer dan 10 % bedragen van het netto-inkomen. De lening mag in 10 jaren worden afgelost.

Het Fonds maakt de toegankelijkheid en de dekking van de meerkosten mogelijk. Het is daarom belangrijk dat iedere burger zich laat informeren hierover. Voor meer informatie m.b.t de overige voorwaarden kunt u terecht bij  het Uitvoeringsorgaan Basiszorg aan de Henck Arronstraat 108 (naast CCS) of bij het hoofdkantoor van de VCB Bank aan de Waterkant 104.

Read more...

ZORGRAAD LUIDT NOODKLOK

Per 1 juni 2017 grote groepen kinderen en 60+ onverzekerd

Bij de Zorgraad is grote ongerustheid ontstaan over de afwijzing door het SZF van kinderen van 0-16 jaar en ouderen van 60+ om in aanmerking te komen voor de premie betaald door de overheid voor de basiszorgverzekering.

Volgens artikel 7 lid 3 van de Wet Nationale Basiszorgverzekering kan de Raad van Ministers bepalen voor welke groepen of categorieën de premie wordt betaald door de overheid.
Bij Raadsbesluit is door de regering  in 2013 toen vastgesteld dat de premie voor alle kinderen tussen 0-16 jaar en alle ouderen van 60+ door de overheid betaald wordt.

Deze speciale groep, die eerder was ondergebracht bij verzekeringsmaatschappij Self Reliance, is per 1 juni 2016 overgeheveld naar het  SZF.

Echter worden nu verlengings (en nieuwe) aanvragen voor de basiszorgverzekering voor kinderen door het SZF geweigerd op grond van het feit dat een der ouders in loondienst is, ongeacht de hoogte van het loon of de grootte van het gezin.

Hierdoor dreigen velen nu onverzekerd te raken, waarbij voorbijgegaan wordt aan het doel van de Wet, n.l. dat elke burger verzekerd is.

De Zorgraad wijst erop dat indien de regering besluit (of heeft besloten) de groepen of categorieën waarvoor zij de premie betaalt te wijzigen, dit middels een raadsbesluit gepubliceerd zou moeten worden. Hierbij zouden duidelijke criteria moeten worden vastgesteld.

Screening door het SZF zoals die nu plaatsvindt, is niet correct en leidt tot onrust en onzekerheid onder grote groepen van mensen.

Volgens de Wet dient de werkgever 50% van de premie, uitsluitend voor de werknemer zelf, te betalen. De bijkomende premiekosten voor de verzekering van de kinderen van een werknemer in loondienst, komen nu dus voor 100% op rekening van de werknemer.

Read more...