Monthly Archives - March 2019

Openbare Vergadering Zorgraad

De Zorgraad heeft op 1 maart jl. haar eerste openbare vergadering gehouden voor het jaar 2019. De openbare vergadering is het forum waar elke burger zijn zegje kan doen en hun ervaringen en voorstellen kan delen met de samenleving, waaronder ook de verantwoordelijke ministers en/of instanties en dienstverleners.

Tijdens deze vergadering werd de notulen van de laatste openbare vergadering besproken en de huidige situatie binnen de gezondheidszorg onder een vergrootglas gezet.

Tijdens de laatste vergadering heeft de Zorgraad een voorstel gepresenteerd over een integrale aanpak van de zorg die was aangeboden aan de Raad van Minister, welke met hun goedkeuring doorgestuurd is naar de President. Echter is het voorstel door nog toe onbekende reden voor de raad geparkeerd door de President. In het voorstel was onder andere opgenomen de premieverhoging van de basiszorgverzekering met daaraan gekoppeld reorganisatie van de zorg en een tarief aanpassing over de gehele linie voor de zorgdienstverleners. De tariefaanpassing van de huisartsen zoals laatstelijk is overeengekomen met de minister van Volksgezondheid is ook ter sprake geweest.

Vanuit de Zorgraad zijn er voorstellen geweest voor verbetering van de werking van de basiszorgwet. Officieel is de Zorgraad niet op de hoogte van de concrete voorstellen die zijn gedaan tot wetswijziging.

 

Huidige situatie

De Zorgraad heeft geconstateerd dat de huidige situatie in de gezondheidssector is dat er in principe geen product basiszorg meer bestaat. De premies zijn verhoogd door de verzekeringsmaatschappijen en wat wijzigingen zijn in het voorzieningenpakket doorgevoerd. Het SZF heeft de vergoeding aan verzekerde voor MRI scan op een maximum bedrag vastgesteld en de rest moet worden bijbetaald. Ook kunnen patiënten vaak niet beschikken over medicamenten die op recept zijn voorgeschreven door de artsen, mits zij ter plekke bijbetalen. Door het voorstel van de raad voor premie aanpassing wat voor regulatie zou zorgen, kon deze situatie zijn voorkomen. Als mensen verzekerd zijn, hoeven zij geen contante betaling te doen om van de zorg te genieten. Verder zijn enkele zorgtarieven verhoogd waardoor de verzekerde contant moet bijbetalen om het verschil in tarief te compenseren.

Wat er nog meer speelt is dat dienstverleners meer betaald worden door de verzekeringsmaatschappijen. Er zijn contracten afgesloten waarbij de ziekenhuizen 40% verhoging krijgen in het ligdagtarief. Echter is de zorg hetzelfde gebleven ondanks het feit dat er meer betaald wordt door de zorgverzekeraars.

Verder melden veel meer personen zich aan om voor premiesubsidie betaald door de overheid in aanmerking te komen. Dit maakt dat er veel meer geld nodig is voor de zorg.  Dit geld komt maar op twee manieren op tafel namelijk door premiebetalers en/of de regering in de vorm van subsidie. En als het door subsidie tot stand komt, zal de overheid andere kostenverhogende maatregelen moeten treffen.

 

Verspilling van de zorg

Een ander zorgpunt dat door de aanwezigen aan de orde is gekomen is verspilling van de zorg. Verspilling binnen de zorg doordat het vaker voorkomt dat er voor patiënten dubbele bloed onderzoeken worden gedaan of onnodige verwijzingen naar de specialist etc. Ook de vele aanmeldingen bij de Spoed Eisende Hulp SEH, terwijl de huisartsen poli slecht bezocht worden door patiënten tijdens de wachtdienst regelingen is een zorgpunt. Daarnaast worden de overeenkomsten tussen zorgverzekering en dienstverleners niet op een correctie manier uitgevoerd/nageleefd. Correcte naleving kan verspilling voorkomen.

 

In grote lijnen kan er gezegd worden dat de Zorgraad adviezen heeft gedaan, waarbij een grootdeel niet opgevolgd worden. De meeste voorstellen worden geparkeerd door onbekende reden voor onbepaalde tijd. Desalniettemin zal de Zorgraad nooit stoppen om voor de consument op te komen, daar deze laatste altijd de dupe is van handelingen binnen het zorgsysteem. Het doel is om de gezondheidszorg te helpen toegankelijk en betaalbaar te blijven houden. Eveneens het Uitvoeringsorgaan Basiszorg doet onophoudelijk haar uiterste best om te helpen blijven controleren op de uitvoering van de Wet.

Read more...