INSPANNINGEN VAN DE ZORGRAAD T.B.V. DE SURINAAMSE BURGER (Periode: oktober 2014 tot heden)

INSPANNINGEN VAN DE ZORGRAAD T.B.V. DE SURINAAMSE BURGER (Periode: oktober 2014 tot heden)

Samenvatting van de bijdrage van de Zorgraad aan de oplossing van enkele vraagstukken in de zorg. Een uitgebreide versie hiervan vindt u op www.basiszorg.sr

 

  • De Zorgraad heeft in 2015 een 3- tal staatbesluiten die de Wet dwingend voorschrijft voorbereid en aan de Regering aangeboden. Deze voorzien o.a. in maatregelen tegen alle overtreders van de Wet. Deze liggen nog steeds ter goedkeuring bij de regering.
  • Bij overeenkomst van 16 april 2015 tussen NZR en Survam, betreffende het ligdagtarief is vastgelegd dat, indien partijen er niet uitkwamen, de Zorgraad een bindend advies uitbrengt. In mei 2016 bracht de Raad haar advies uit. Het bijzondere van dit voorstel was, dat het een tariefsaanpassing van het ligdagtarief van 11 % betrof. De bestaande maximale premies van de verzekeringsmaatschappijen zouden niet worden aangetast. Partijen hebben echter geen uitvoering gegeven aan de door hun gemaakte afspraak. De toenmalige Minister van Volksgezondheid heeft zijn invloed niet aangewend om van partijen te vragen dat zij zich houden aan de gemaakte afspraak.
  • Volgens de Wet Nationale basiszorgverzekering dient elke zorgverzekeraar maandelijks 3% van de maximale maand premie, te storten in het Zorgvoorzieningen Fonds. Ondanks herhaald aandringen van de Zorgraad geeft SZF tot op heden geen uitvoering aan deze bepaling.
  • De Survam doet in 2016 het verzoek aan de Zorgraad om als bemiddelaar op te treden, in een dispuut tussen de Survam en het Overlegorgaan Apotheken (OA). Na onderzoek door de Zorgraad is gebleken, dat niet alle apotheken zich houden aan de wettelijk voorgeschreven winstmarge van 35 % op de inkoopprijs van medicijnen, zoals dat is voorgeschreven in de Wet. Ondanks het feit, dat handhaving kostenbesparend is heeft de Regering tot nu toe niet opgetreden.
  • De explosieve stijging van de koers, die in november 2015 is ingezet, heeft tot gevolg dat de dekkingen binnen de zorg met de huidige premie niet meer toereikend zijn. Middels incidentele, vaak niet te controleren financiële injecties probeert de Regering dit probleem op te lossen. Op verzoek van de Onderraad heeft de Zorgraad een uitgewerkt voorstel geformuleerd. De Raad van Minister heeft in haar vergadering van dinsdag 14 augustus 2018 het voorstel behandeld en tot premie en tariefsaanpassing besloten. De Regering heeft helaas het voorstel aangehouden en niet uitgevoerd.
  • Conform de Wet heeft De Zorgraad 2 keer per jaar haar Openbare Vergadering gehouden. In deze vergaderingen zijn door burgers zaken betreffende dienstverleners, het SZF en verzekeringsmaatschappijen, aangekaart met de hoop dat met het resultaat van de vergadering bij zou dragen aan het formuleren van nieuw beleid

Alle inspanningen ten spijt, tot op heden is er niets structureels veranderd maar de zorgkosten blijven evenals de klachten van de burgers toenemen en de kwaliteit van de dienstverlening holt achteruit.

Share this post