Geen categorie

INSPANNINGEN VAN DE ZORGRAAD T.B.V. DE SURINAAMSE BURGER (Periode: oktober 2014 tot heden)

Samenvatting van de bijdrage van de Zorgraad aan de oplossing van enkele vraagstukken in de zorg. Een uitgebreide versie hiervan vindt u op www.basiszorg.sr

 

  • De Zorgraad heeft in 2015 een 3- tal staatbesluiten die de Wet dwingend voorschrijft voorbereid en aan de Regering aangeboden. Deze voorzien o.a. in maatregelen tegen alle overtreders van de Wet. Deze liggen nog steeds ter goedkeuring bij de regering.
  • Bij overeenkomst van 16 april 2015 tussen NZR en Survam, betreffende het ligdagtarief is vastgelegd dat, indien partijen er niet uitkwamen, de Zorgraad een bindend advies uitbrengt. In mei 2016 bracht de Raad haar advies uit. Het bijzondere van dit voorstel was, dat het een tariefsaanpassing van het ligdagtarief van 11 % betrof. De bestaande maximale premies van de verzekeringsmaatschappijen zouden niet worden aangetast. Partijen hebben echter geen uitvoering gegeven aan de door hun gemaakte afspraak. De toenmalige Minister van Volksgezondheid heeft zijn invloed niet aangewend om van partijen te vragen dat zij zich houden aan de gemaakte afspraak.
  • Volgens de Wet Nationale basiszorgverzekering dient elke zorgverzekeraar maandelijks 3% van de maximale maand premie, te storten in het Zorgvoorzieningen Fonds. Ondanks herhaald aandringen van de Zorgraad geeft SZF tot op heden geen uitvoering aan deze bepaling.
  • De Survam doet in 2016 het verzoek aan de Zorgraad om als bemiddelaar op te treden, in een dispuut tussen de Survam en het Overlegorgaan Apotheken (OA). Na onderzoek door de Zorgraad is gebleken, dat niet alle apotheken zich houden aan de wettelijk voorgeschreven winstmarge van 35 % op de inkoopprijs van medicijnen, zoals dat is voorgeschreven in de Wet. Ondanks het feit, dat handhaving kostenbesparend is heeft de Regering tot nu toe niet opgetreden.
  • De explosieve stijging van de koers, die in november 2015 is ingezet, heeft tot gevolg dat de dekkingen binnen de zorg met de huidige premie niet meer toereikend zijn. Middels incidentele, vaak niet te controleren financiële injecties probeert de Regering dit probleem op te lossen. Op verzoek van de Onderraad heeft de Zorgraad een uitgewerkt voorstel geformuleerd. De Raad van Minister heeft in haar vergadering van dinsdag 14 augustus 2018 het voorstel behandeld en tot premie en tariefsaanpassing besloten. De Regering heeft helaas het voorstel aangehouden en niet uitgevoerd.
  • Conform de Wet heeft De Zorgraad 2 keer per jaar haar Openbare Vergadering gehouden. In deze vergaderingen zijn door burgers zaken betreffende dienstverleners, het SZF en verzekeringsmaatschappijen, aangekaart met de hoop dat met het resultaat van de vergadering bij zou dragen aan het formuleren van nieuw beleid

Alle inspanningen ten spijt, tot op heden is er niets structureels veranderd maar de zorgkosten blijven evenals de klachten van de burgers toenemen en de kwaliteit van de dienstverlening holt achteruit.

Read more...

Openbare Vergadering Zorgraad

De Zorgraad heeft op 1 maart jl. haar eerste openbare vergadering gehouden voor het jaar 2019. De openbare vergadering is het forum waar elke burger zijn zegje kan doen en hun ervaringen en voorstellen kan delen met de samenleving, waaronder ook de verantwoordelijke ministers en/of instanties en dienstverleners.

Tijdens deze vergadering werd de notulen van de laatste openbare vergadering besproken en de huidige situatie binnen de gezondheidszorg onder een vergrootglas gezet.

Tijdens de laatste vergadering heeft de Zorgraad een voorstel gepresenteerd over een integrale aanpak van de zorg die was aangeboden aan de Raad van Minister, welke met hun goedkeuring doorgestuurd is naar de President. Echter is het voorstel door nog toe onbekende reden voor de raad geparkeerd door de President. In het voorstel was onder andere opgenomen de premieverhoging van de basiszorgverzekering met daaraan gekoppeld reorganisatie van de zorg en een tarief aanpassing over de gehele linie voor de zorgdienstverleners. De tariefaanpassing van de huisartsen zoals laatstelijk is overeengekomen met de minister van Volksgezondheid is ook ter sprake geweest.

Vanuit de Zorgraad zijn er voorstellen geweest voor verbetering van de werking van de basiszorgwet. Officieel is de Zorgraad niet op de hoogte van de concrete voorstellen die zijn gedaan tot wetswijziging.

 

Huidige situatie

De Zorgraad heeft geconstateerd dat de huidige situatie in de gezondheidssector is dat er in principe geen product basiszorg meer bestaat. De premies zijn verhoogd door de verzekeringsmaatschappijen en wat wijzigingen zijn in het voorzieningenpakket doorgevoerd. Het SZF heeft de vergoeding aan verzekerde voor MRI scan op een maximum bedrag vastgesteld en de rest moet worden bijbetaald. Ook kunnen patiënten vaak niet beschikken over medicamenten die op recept zijn voorgeschreven door de artsen, mits zij ter plekke bijbetalen. Door het voorstel van de raad voor premie aanpassing wat voor regulatie zou zorgen, kon deze situatie zijn voorkomen. Als mensen verzekerd zijn, hoeven zij geen contante betaling te doen om van de zorg te genieten. Verder zijn enkele zorgtarieven verhoogd waardoor de verzekerde contant moet bijbetalen om het verschil in tarief te compenseren.

Wat er nog meer speelt is dat dienstverleners meer betaald worden door de verzekeringsmaatschappijen. Er zijn contracten afgesloten waarbij de ziekenhuizen 40% verhoging krijgen in het ligdagtarief. Echter is de zorg hetzelfde gebleven ondanks het feit dat er meer betaald wordt door de zorgverzekeraars.

Verder melden veel meer personen zich aan om voor premiesubsidie betaald door de overheid in aanmerking te komen. Dit maakt dat er veel meer geld nodig is voor de zorg.  Dit geld komt maar op twee manieren op tafel namelijk door premiebetalers en/of de regering in de vorm van subsidie. En als het door subsidie tot stand komt, zal de overheid andere kostenverhogende maatregelen moeten treffen.

 

Verspilling van de zorg

Een ander zorgpunt dat door de aanwezigen aan de orde is gekomen is verspilling van de zorg. Verspilling binnen de zorg doordat het vaker voorkomt dat er voor patiënten dubbele bloed onderzoeken worden gedaan of onnodige verwijzingen naar de specialist etc. Ook de vele aanmeldingen bij de Spoed Eisende Hulp SEH, terwijl de huisartsen poli slecht bezocht worden door patiënten tijdens de wachtdienst regelingen is een zorgpunt. Daarnaast worden de overeenkomsten tussen zorgverzekering en dienstverleners niet op een correctie manier uitgevoerd/nageleefd. Correcte naleving kan verspilling voorkomen.

 

In grote lijnen kan er gezegd worden dat de Zorgraad adviezen heeft gedaan, waarbij een grootdeel niet opgevolgd worden. De meeste voorstellen worden geparkeerd door onbekende reden voor onbepaalde tijd. Desalniettemin zal de Zorgraad nooit stoppen om voor de consument op te komen, daar deze laatste altijd de dupe is van handelingen binnen het zorgsysteem. Het doel is om de gezondheidszorg te helpen toegankelijk en betaalbaar te blijven houden. Eveneens het Uitvoeringsorgaan Basiszorg doet onophoudelijk haar uiterste best om te helpen blijven controleren op de uitvoering van de Wet.

Read more...