Yearly Archives - 2019

First Response training voor opvanginstellingen

Met het oog op de strengere maatregelen tijdens de controle op de Wet Opvanginstellingen en in het belang van de cliënten in de opvanginstelling, heeft het Bureau opvanginstellingen (BOI) SoZaVo in samenwerking met het Uitvoeringsorgaan Basiszorg – Zorgvoorzieningenfonds – een ‘First Response’ training voor opvanginstellingen verzorgd.

Deze vierdaagse training, welke is gestart op donderdag 28 november, heeft tools aangereikt om snel eerste hulp te kunnen bieden aan personen in opvanginstellingen. Deze training werd verzorgd door vertegenwoordigers van het Surinaams Nationaal Leger en het Korps Brandweer. 26 cursisten van 17 verschillende opvanginstellingen over de districten Saramacca, Para, Wanica en Paramaribo deden mee aan deze training.

De wet Opvanginstellingen is vanaf augustus 2014 in werking getreden. Het Ministerie is vanaf februari 2016 officieel gestart met het Bureau Opvanginstellingen om op een betere manier invulling te geven aan de uitvoering van de wet. Het bureau heeft de taken: controleren, monitoren, adviseren en begeleiden van alle opvanginstellingen landelijk.

Team BOI heeft in het Uitvoeringsorgaan Basiszorg (UO Basiszorg) een sterke partner gezien waarbij er invulling gegeven kan worden aan de behoefte in het voordeel van de doelgroep. UO Basiszorg begrijpt hoe belangrijk eerste hulp verlening bij ongelukken is en daarom heeft het bestuur besloten dit project voor de publieke gezondheidszorg te financieren uit het Zorgvoorzieningenfonds. Uit dit fonds kan men geld lenen voor meerkosten die niet door de basiszorgverzekering gedekt worden, betalen van achterstallige premie of vooruitbetaling van de premie, of projecten te laten financieren die bestemd zijn voor de publieke gezondheidszorg.

De training is op woensdag 4 december 2019 afgesloten met daaraan gekoppeld een certificaat uitreiking in het SAIS gebouw van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij aan de Letitia Vriesdelaan.

 

Read more...

UO Basiszorg herdenkt 5 jaar Wet Nationale Basiszorgverzekering

 

De Wet Nationale Basiszorgverzekering is op 26 augustus 2014 in het Parlement goedgekeurd en 9 oktober 2014 in werking getreden. Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg (UO Basiszorg) is op 09 oktober 2014 bij de Wet Nationale Basiszorgverzekering opgericht en ingesteld. Dit orgaan is belast met de uitvoering van de Wet, zodat zaken die in de Wet zijn opgenomen goed nageleefd kunnen worden. Daarbij heeft het orgaan specifieke taken toegewezen gekregen.

De Wet Nationale Basiszorgverzekering is bedoeld om een verplichte basiszorgverzekering in te voeren voor alle ingezetenen dus ook voor buitenlanders die in Suriname wonen. Met deze verzekering heeft iedereen recht op de zorg die omschreven is in de bijlage van de wet. In deze wet zijn de rechten en plichten van elke ingezetene vastgelegd. Met de basiszorgverzekering is een sociale zekerheid gecreëerd voor elke burger, waarin wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk elimineren van ongelijkheden voor iedere ingezetene van Suriname. Wij mogen er met zijn allen dus heel trots op zijn dat de verplichte basiszorgverzekering is ingevoerd om de toegang tot zorg te verbeteren en ervan verzekerd te zijn dat de hele hoge kosten voor zorgdiensten zijn gedekt met een ziektekostenverzekering.

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg blikt positief terug naar 5 jaren Wet Nationale Basiszorgverzekering, ondanks er soms uitdagingen zijn, omdat wij weten dat de wet voor de burgers is gemaakt om haar te beschermen. In de afgelopen jaren heeft het Uitvoeringsorgaan door middel van de Wet onder andere het volgende kunnen realiseren:

 • Een digitale registratie mechanisme waarbij alle verzekerden en onverzekerden maandelijks inzichtelijk worden gemaakt.
 • Meer dan 589.000 ingezetenen geregistreerd in het basiszorgsysteem.
 • Beschrijven van vele processen en procedures ter verbetering van het administratiesysteem t.a.v. de uitvoering Wet Nationale Basiszorgverzekering.
 • Opzetten van een controlemechanisme waarbij regelmatig de controle wordt uitgeoefend bij ondermeer werkgevers en zelfstandigen.
 • Intussen 325 werkgevers gecontroleerd in het afgelopen jaar.
 • Data verzameling en analyses van diverse beschikbare data, waarbij ook publicaties zijn uitgebracht. Het meest recente onderzoek betreft de ervaringen van de zorgconsumenten m.b.t. toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg.
 • Een onafhankelijk orgaan waarbij een ieder terecht kan voor advies en begeleiding ten aanzien van de basiszorgverzekering.
 • Meer dan 2.000 meldingen succesvol afgehandeld.
 • Meer dan 65.000 personen van dienst geweest op kantoor met betrekking tot de basiszorgverzekering.
 • Een nauwe samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting waarbij er vele trainingen zijn verzorgd aan het personeel voor werken met het basiszorgsysteem, aanvraag afhandelen voor premie subsidie, klantvriendelijkheid en communicatie met klanten.
 • Diverse voorlichting sessies gehouden voor scholen, zorgverleners en maatschappelijke organisaties, beursparticipaties, radioprogramma’s, infomercials
 • Actieve participatie in diverse overheidscommissies waarin er adviezen zijn uitgebracht over artikel 7 lid 3 en 10 m.b.t. personen die niet instaat zijn zelf de premie te betalen en voor wie de premie wordt betaald door de overheid.
 • Creëren van transparantie m.b.t. de financiële administratie van het orgaan waarbij de jaarrekeningen publiekelijk beschikbaar zijn.
 • Ondersteuning van de zorgraad via het kantoor van het Uitvoeringsorgaan.
 • Een goed beheerd Zorgvoorzieningenfonds voor de samenleving, dat is opgebouwd uit 3 procent van de maandelijkse premie van elke verzekerde, waaruit de verzekerde indien nodig, kan lenen voor het bijbetalen voor specifieke zorg.
 • De aanschaf van een eigen gebouw vanwaar uit de dienstverlening naar de samenleving wordt verzorgd.

UO Basiszorg heeft op 9 oktober in verband met de Wet Nationale Basiszorgverzekering een Health & Fitness Get together gehouden. Deze activiteit was bestemd voor de totale Surinaamse gemeenschap en had als doel informatie te verstrekken, preventieve zorg mede te promoten en sport en recreatie te stimuleren. Met deze get together hebben wij een bijzondere ontmoeting gecreëerd met verzekerden en stakeholders in de gezondheidszorg. Op deze manier willen wij bijdragen aan de bredere maatschappelijke trend waarin de publieke- en private organisaties steeds meer samenwerken om preventie in algemeen belang te bevorderen.

Vanaf 8.00 uur konden de bezoekers hun gezondheidsstatus checken door gratis bloedsuiker en BMI metingen te doen, informatie krijgen over natuurlijke en biologische producten, meedoen met de yoga sessies, gebitscontrole en oogmetingen doen en nog veel meer informatie over de gezondheid en de basiszorgverzekering. De bezoekers hebben informatie gekregen van participerende bedrijven van Intermed, Stichting Lobi, Het Surinaamse Rode Kruis, Prostaatkanker Stichting Suriname, Stichting Jeugdtandverzorging, All Vison, Consumentenkring Suriname, SUR-CAD en het Uitvoeringsorgaan Basiszorg. De dag is afgesloten met kinderspelen en een Zumba workout.

Ons 5 jarig bestaan is zeker een mijlpaal, één die we zeker moeten vieren op gepaste wijze. Samen met u, de Surinaamse samenleving.

Namens het bestuur, directie en personeel onze felicitaties aan Suriname.

Read more...